Căn cứ Thông báo số 229/TB-ĐHGTVT ngày 03/4/2015 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 4/2015;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2015 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)