Căn cứ Thông báo số      /TB-HCTH ngày    /5/2016 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2016 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2016;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và kết quả theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2016 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7/2016 cho các đơn vị như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)