THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2012 VÀ GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

(Dự thảo)

 

Căn cứ Thông báo số 239/TB-HCTH ngày 04/42012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/ 2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 4/2012;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2012 như sau:

A-Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2012.

1.Công tác đào tạo

1.1.Hệ chính quy.

-Hoàn thành xây dựng dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013. Nhà trường sẽ chính thức giao kế hoạch năm học cho các đơn vị vào tháng 5/2012.

-Hoàn thành xét thôi học và cảnh cáo học vụ học kỳ I năm học 2011-2012 cho sinh viên K.50, K.51 và K.52 đào tạo theo tín chỉ. Kết quả:

( Chi tiết xem trong File đính kèm)