BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC GTVT                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

        

      Số:     /TB-HCTH                                                  Hà Nội, ngày   tháng 6  năm 2012

 

                                                       THÔNG  BÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG  5/2012  VÀ 

GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6+7+8 /2012.

Căn cứ Thông báo số 332/TB-HCTH ngày 04/5/2012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/ 2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2012;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7+8/2012 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm).