TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 23/04 đến 28/04/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

23/04

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h30’: Họp xét mức khoán gọn cho các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TC-KT. Lãnh đạo các đơn vị có khối lượng khoán gọn (Ban QLGĐ; Ban QLKTX, P.Bảo vệ, TT ƯDCNTT). Mời Ô.Chương P.ĐTĐH. Tại P.401-A1. (Các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

24/04

 

Sáng: */8h30’- 16h00’: Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 27 (cả ngày). Tại các tiểu ban (Xem ghi chú)

 

*/8h30’: Họp bàn về Đề cương thi môn Toán tuyển sinh Cao học. Tp: BGH (HT, PHT Long), P.ĐT SĐH, K.VTKT, BM Toán Giải tích, BM Đại số và SXTK. Tại P.301-A1 (BM Toán Giải tích và SXTK chuẩn bị đề cương để báo cáo)

 

Trưởng các tiểu ban

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Tp: Theo QĐ số 686 QĐ-GTVT ngày 13/4/2012. Tại P.301-A1 (P.TBQT chuẩn bị để báo cáo)

 

*/15h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của trường Cao đẳng – Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tp: Hội đồng thẩm định. Tại P.301-A1 (P.ĐTĐH chuẩn bị để báo cáo)

 

PHT Việt

 

 

 

PHT Long

 

Thứ  Tư

25/04

Sáng: */8h30’- 16h00’: Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 27 (cả ngày). Tại các tiểu ban (Xem ghi chú)

 

*/9h00’: Làm việc đại diện của IUT của Trường Đại học Valenciennes (CH Pháp) về việc đào tạo và tuyển sinh. Tp: BGH, TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

Trưởng các tiểu ban

 

BGH

Chiều: */14h30’: Các đơn vị P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, Cơ sở II báo cáo BGH về kế hoạch năm học 2012- 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, Cơ sở II. Tại P.301-A1. (Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

26/04

 

Sáng: */8h30’: Họp bàn về phương án trông giữ xe tại khu vực giảng đường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TBQT, P.Bảo vệ, P.TCKT, CĐ. Tại P.301-A1 (CĐ chuẩn bị phương án để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012. Tp: Hội đồng theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.CTCT và SV chuẩn bị để báo cáo)

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

27/04

 

Sáng: */8h00’: Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 27 (Phiên toàn thể). Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo đơn vị các đơn vị trực thuộc, các BM, các GV hướng dẫn sinh viên NCKH, các sinh viên đạt giải và Đại biểu sinh viên các lớp hệ chính quy (Lớp trưởng và bí thư chi đoàn). Tại Hội trường lớn

 

BTC

Chiều:

 

 

 

Thứ Bảy

28/04

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 1. Ngày 24 tháng 04 năm 2012

* Địa điểm: Nhà A8 và A9

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h

* Chủ trì: Trưởng các Tiểu ban

 • Tiểu ban Công trình I - P401 A9
 • Tiểu ban Công trình II - P402 A9
 • Tiểu ban Công trình III - P403 A9
 • Tiểu ban Công trình IV - P404 A9
 • Tiểu ban Công trình V - P501 A9
 • Tiểu ban Công trình VI - P502 A9
 • Tiểu ban Công trình VII - P503 A9
 • Tiểu ban KH & CNXDGT I - P301 A8
 • Tiểu ban KH & CNXDGT II - P302 A8
 • Tiểu ban Khoa học Cơ bản I - P303 A8
 • Tiểu ban Khoa học Cơ bản II - P305 A8
 • Tiểu ban Lý luận Chính trị I - P205 A8
 • Tiểu ban Lý luận Chính trị II - P206 A8
 • Tiểu ban CNTT I - P203 A8
 • Tiểu ban CNTT II - P204 A8
 • Tiểu ban QH và QLGT - P201 A8
 • Tiểu ban Trung tâm HTQT về ĐT&NC - P202 A8

 

2. Ngày 25 tháng 04 năm 2012

* Địa điểm: Nhà A8 và A9

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00

* Chủ trì: Trưởng các Tiểu ban

- Tiểu ban Cơ khí I - P403 A9

- Tiểu ban Cơ khí II - P404 A9

- Tiểu ban Cơ khí III - P501 A9

- Tiểu ban Cơ khí IV - P502 A9

- Tiểu ban Cơ khí V - P503 A9

- Tiểu ban KH & MTGT I - P401 A9

- Tiểu ban KH & MTGT II - P402 A9

- Tiểu ban Vận tải & Kinh tế I - P206 A8

- Tiểu ban Vận tải & Kinh tế II - P301 A8

- Tiểu ban Vận tải & Kinh tế III - P302 A8

- Tiểu ban Vận tải & Kinh tế IV - P303 A8

- Tiểu ban Vận tải & Kinh tế V - P305 A8

- Tiểu ban Điện - Điện tử I - P201 A8

- Tiểu ban Điện - Điện tử II - P202 A8

- Tiểu ban Điện - Điện tử III - P203 A8

- Tiểu ban Điện - Điện tử IV - P204 A8

- Tiểu ban Điện - Điện tử V - P205 A8