TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 02/6/2014 đến 07/06/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

02/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’:  Triển khai chiến dịch tiếp sức mùa thi. Tp: UV BCH Đoàn trường, BT các Liên Chi đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ nhiệm CLB sinh viên tình nguyện. Tại P.301-A1

 

BT Đoàn TN

 

 

Thứ Ba

03/06

 

Sáng: */8h30’: Seminar luận án TS chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Nguyễn Việt Hùng. Tp: BM Đường Bộ, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h30-16h30’: Công ty TNHH Kawakin Core VN phỏng vấn tuyển dụng sinh viên trường ĐH GTVT. Tp: TTĐTQT, Bà Tuyết Trinh bộ môn CTGTTP. Tại P.204-B7

 

BM Đường bộ

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Họp xây dựng Quy chế chi tiêu các đề tài thuộc Quỹ phát triển KHCN quốc gia NAFOSTED. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TC-KT, P.KHCN, Tiểu ban Văn bản quản lý, P.HCTH. Tại P.301-A1 (P.TC-KT chuẩn bị nội dung họp)

 

*/14h00’-15h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Ban QLKTX. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Ban QLKTX. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo Ban QLKTX dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/15h30’-17h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Viện MT&ATGT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Viện. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo Viện dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

Thứ  Tư

04/06

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp về đề xuất nhu cầu cử cán bộ KHCN đi làm việc và thực tập có thời hạn tại tổ chức KHCN doanh nghiệp ở nước ngoài. Tp: BGH (HT, các PHT), LĐ các Khoa, Viện, TT KHCN GTVT, BCN chương trình KHCN cấp Bộ về thiết kế thi công cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, P.KHCN, P.TCCB, P.ĐN. Tại P.401-A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung họp)

 

*/14h00’-15h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn TT TT-TV. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ TT TT-TV. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo TT dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/15h30’-17h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa GDQP. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa GDQP. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo Khoa dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

Thứ Năm 05/06

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị công tác CB tháng 6+7/2014. Tp: Theo Quy định (các đơn vị trực thuộc gồm trưởng và phó đơn vị). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’-15h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Ban QL GĐ. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Ban QLGĐ. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo Ban dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/15h30’-17h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Phòng Bảo vệ. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ P.Bảo vệ. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo phòng dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Thứ Sáu

06/06

 

Sáng:*/8h00’: Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ 2 năm học 2013-2014 và giao kế hoạch năm học 2014-2015. Tp: BGH (HT, các PHT), lãnh đạo cac đơn vị trực thuộc, Trưởng các BM trong toàn trường. Tại P.501-A1 (P.ĐTĐH chuẩn bị báo cáo chung cho P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT và tài liệu giao kế hoạch; các đơn vị Ban Thanh tra, P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCL ĐT, Cơ sở  II chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’-10h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Viện QH&QLGTVT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Viện. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo Viện dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/10h00’-11h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn TT ĐTQT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ TTĐTQT. Mời Đại diện cấp ủy- Lãnh đạo TT dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

Chiều:  */14h00’:  Xây dựng định mức trang thiết bị phục vụ công việc của các đơn vị. Tp: BGH, CĐ, P.TBQT, P.TCKT, TTUDCNTT, P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

Thứ Bảy

07/06

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :

  1. Nhà trường tổ chức tái khám sức khỏe cho CB-GV-CNV tại trạm Y tế- Nhà N2. Thời gian từ 7.00’- 11h30’ ngày thứ ba 03/6/2014
  2. Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các BM: KTVT sắt, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng và XD, Đường sắt nộp báo cáo tiến độ NCS và Kế hoạch học tập, nghiên cứu năm học 2014-2015 cho Phòng ĐTSĐH trước ngày 10/6/2014