TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 04/8/2014 đến 09/8/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

04/8

 

Sáng: */10h00’: Phòng KT&ĐBCLĐT báo cáo BGH dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014. Tp: BGH (HT, Các PHT), P.KT&ĐBCLĐT. Tại P.305-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo BGH về việc rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nhân sự các đơn vị trực thuộc trường. Tp: BGH (HT, Các PHT), P.TCCB. Tại P.305-A1

 

*/14h00’: Họp triển khai công tác BHYT sinh viên năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.CTCT&SV, Các Khoa, Viện quản lý sinh viên, TTĐTQT,  Trạm Y tế. Tại P.301-A1

 

*/14h00: Họp Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình về chương trình học bổ sung kiến thức cho các ngành gần để dự thi cao học. Tp: Thành viên Hội đồng KHĐT Khoa Công trình. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

CT HĐ KHĐT Khoa

 

 

Thứ Ba

05/8

 

Sáng: */8h30’ : Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Đinh Quang Toàn chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, Khoa VT-KT, BM Vận tải ĐB&TP, Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng HCTH. Tp: BGH (HT), CĐ (Ô.Diệp), TTND (Ô.Ngọc), toàn thể CB-VC Phòng HCTH. Mời LĐ các đơn vị dự. P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.HCTH

Chiều: */14h00’: P.TBQT báo cáo BGH về việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất thuộc nhóm giải pháp CSVC để nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: BGH (HT, Các PHT), P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.305-A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

06/8

Sáng: */8h30’ : Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Lê Văn Nam chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, Khoa VT-KT, BM Vận tải kinh tế sắt, Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Hội nghị CB-VC Phòng Đối ngoại. Tp: BGH (HT), CĐ (Ô.Đức), TTND, toàn thể CB-VC Phòng Đối ngoại. Mời LĐ các đơn vị dự. P.305-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Đại học tại chức. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

*/16h00’: Họp xét chuyển loại viên chức cho Ông Nguyễn Viết Cường- Phó trưởng Xưởng in (từ loại B sang loại A1). Tp: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ trường; Trưởng, Phó P.TCCB; Xưởng trưởng Xưởng in và Ô.Nguyễn Viết Cường. Tại P.305-A1 

 

K.ĐHTC

 

 

Chủ tịch HĐ

 

P.TCCB

 

Thứ Năm 07/8

 

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Lý luận chính trị. Tp: BGH (HT); CĐ (Ô.Đức), TTND, toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học GTVT xét duyệt bài cho số 45 .Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ, Trưởng Ban Biên tập. Tại P.301-A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung họp)

 

 

K.LLCT

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với công ty Daizo Tec -Nhật Bản. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức TT KHCN. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Trung tâm; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: P.TCCB báo cáo BGH về việc tuyển dụng CB cho Ban QLGĐ. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TCCB, Ban QLGĐ, Thanh tra. Tại P.301-A1

 

P.ĐN

 

 

TT KHCN

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

08/8

 

Sáng: */8h30’:  Họp Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Giao thông vận tải. Tp: Các thành viên Hội đồng và khách mời. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Nguyễn Thái Hùng, NCS Vương Văn Sơn. Tp: Ô.Ký (P.ĐTSĐH), Ô.Bằng (Ban TT), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô.Văn Long (P.KT&ĐBCLĐT), Ô.Đào Hùng (K.Cơ khí). Tại P.305-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

P.ĐTSĐH

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức TT Thông tin- Thư viện. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC Trung tâm; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: P.ĐTSĐH báo cáo BGH về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ của một số BM. Tp: BGH  (HT, các PHT), P.ĐTSĐH, Mời Lãnh đạo Khoa Công trình, BM Đường Bộ, BM GTCC&MT, Khoa VTKT, BM Đường ô tô &SB, BM Quản trị KD. Tại P.301-A1

 

TT TT-TV

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/8

 

Sáng:  */8h30’: Seminar luận án TS của NCS Nguyễn Viết Huy chuyên ngành Xây dựng cầu hầm. Tp: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

Ghi chú :

  1. P.ĐTĐH đề nghị các BM nhập điểm thi học kỳ 2 (kỳ chính và kỳ phụ) trên phần mềm QLĐT trước ngày 8/8/2014 để nhà trường xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho SV hệ chính quy.

2. P.ĐTSĐH đề nghị các Khoa, Viện nộp khung chương trình đào tạo thạc sỹ ứng dụng và đề cương chi tiết các học phần (bản in và file mềm) cho P.ĐTS