TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 05/08 đến 11/8/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

 

Thứ Hai

05/08

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở cấp Trường, phiên thứ hai. Tp: Các thành viên Hội đồng CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1. (cả ngày, sáng từ 8h30’- 11h00’, chiều từ 14h00’- 16h00’).

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường. Tại P.301- A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06/08

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301- A1

 

 

BTĐU

 

Chiều:*/14h00’  Hội nghị CB-CC Phòng Hành chính- Tổng hợp. Tp: BGH ( Hiệu trưởng ); CĐ ( Ô. Diệp); TTND (B. Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-CC TT Đào tạo TH&CGCN. Tp: BGH (PHT Vịnh ); CĐ (Ô. Dũng); TTND (Ô. Ngọc). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

P.HCTH

 

 

 

TT ĐT TH&CGCN

 

 

 

Thứ  Tư

07/08

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở cấp Trường, phiên thứ ba. Tp: Các thành viên Hội đồng CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1. (cả ngày, sáng từ 8h30’- 11h00’, chiều từ 14h00’- 16h00’)

 

*/9h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý 2/2013. Tp: CT, PCT CĐ Trường, P.TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế. Tại VPCĐ

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

CTCĐ

Chiều:*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường. Tp: Thành viên Hội đồng theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

08/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ tháng 8/1013. Tp: Theo quy định. Tại P.401- A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp triển khai công tác thu BHYT SV năm học 2013-2014 và kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh K54. Tp: BGH, VP các Khoa: CK, CT, CNTT, Đ-ĐT, VTKT; VP các Viện: QH&QLGT, KHMT&ATGT, KTXD; TTHTQT về ĐT&NC; P.TCKT; P.ĐTĐH; P.HCTH; Trạm Y tế; P.CTCT&SV. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-CC Trung tâm KHCN GTVT. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô. Diệp); TTND (Ô. Ngọc). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

TT KHCN GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

09/08

 

Sáng: */8h30’: Giao kế hoạch K54 năm học 2013-2013. Tp: BGH (HT, PHT Long),  Khoa GDQP; BM Tư tưởng HCM; BM Đường lối CMĐCSVN; BM Nguyên lý CB của CNMLN; Khoa KHCB; các BM: Giải tích, đại số; vật lý; hóa học; anh văn; nga pháp; hình họa VKT; cơ LT; Khoa CNTT; các BM: CNPM; KHMT; Mạng MT; TT ĐT TH&CGCN; Khoa Cơ khí; BM kỹ thuật Nhiệt; Viện Môi trường; BM Kỹ thuật ATGT; Khoa VTKT; các BM: Cơ sở QLKT, KTVT,  KTXD, QTKD; Viện QH&QLGTVT, BM QH GTVT; Ban QL Giảng đường; TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.501-A1

 

P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-CC Trung tâm thông tin- Thư viện. Tp: BGH ( PHT Việt); CĐ (Ô. Đức); TTND (B. Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8.

 

*/14h00’: Hội nghị CB-CC Trung tâm ƯDCNTT. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ và TTND ( B.Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1.

 

TT TT-TV

 

 

 

TT ƯDCNTT

 

 

Thứ Bảy

10/08

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú : 1. P.ĐTĐH đề nghị các Bộ môn nhập điểm thi lại trước ngày 10/8/2013 để kịp xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp cho SV khóa 50 trở về trước và xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học học kỳ 2 năm học 2012-2013 cho SV Khóa 50, 51, 52, 53.

      2. Công đoàn các đơn vi tập hợp và gửi hồ sơ xét trợ cấp khó khăn cho CB-GV-CNV cho VPCĐ Trường muộn nhất là 16h00 ngày thứ Hai (05/8/2013)