TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 06/07/2015 đến 11/07/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

06/07

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo BGH Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Ba

07/07

 

Sáng:  Hội thảo khoa học hè 2015 (Ngày 7,8,9,10/7/2015). Tại Cửa Lò- Nghệ An

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

08/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 09/07

 

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

Thứ Sáu

10/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

11/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đại biểu đi dự Hội thảo hè 2015 tại Cửa Lò- Nghệ An có mặt tại cổng trường lúc 5.30’ ngày 7/7/2015.
  2. Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực công tác gửi về P.CTCT&SV và đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo theo thông báo số 464/TB-ĐHGTVT ngày 01/7/2015