TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 07/01 đến 13/01/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

07/01

 

Sáng:                   

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Họp xét phương án điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012. Tp: BGH (HT,  các PHT), P.ĐTSĐH, các trưởng Khoa: Công trình, Cơ khí, Đ-ĐT, VTKT. Tại P.301-A1

 

*/15h30’:  Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xét CB-GV-CNV đi đào tạo Sỹ quan dự bị theo thông báo số 1092/TB-ĐHGTVT ngày 24/12/2012. Tp: BGH, P.TCCB, CĐ, ĐoànTN, P.Bảo vệ. (P.Bảo vệ chuẩn bị nội dung báo cáo). Tại P.301-A1  

 

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

08/01

 

Sáng: */8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Đảng ủy Khoa Khoa học Cơ bản. Tại P.301- A1

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Phòng Bảo vệ Tại P.501- A1

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Đảng ủy Khoa Cơ khí. Tại P.401- A1

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Viện kỹ thuật xây dựng. Tại P.Hội thảo thư viện Tầng 7- A8

 

*/9h00’: Họp Ban nữ công trường. Tại VP CĐ (P.310-A1)

        

Tổ công tác số 1

 

 

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

Tổ công tác số 4

 

 

 

Tổ công tác số 5

 

 

 

Trưởng ban NC

Chiều: */14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi ủy Khoa Lý luận chính trị. Tại P.401- A1

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi ủy Khoa CNTT. Tại P.301- A1

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Đảng ủy Khoa Công trình. Tại P.501- A1

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.101- B7

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ BQL KTX. Tại P.Hội thảo Tầng 7- A8

Tổ công tác số 1

 

 

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

Tổ công tác số 3

 

 

 

Tổ công tác số 4

 

 

 

Tổ công tác số 5

 

Thứ  Tư

09/01

Sáng: */8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ HCTH- CTTV. Tại P.301-A1

 

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Đối ngoại – KHCN. Tại P.401-A1

 

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi ủy Khoa Điện- Điện tử.  Tại P.501-A1

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

 

Tổ công tác số 3

 

 

 

 

Tổ công tác số 5

Chiều:*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ TCCB- VPĐU. Tại P.401-A1

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ TT Thông tin- Thư viện. Tại P.Hội thảo Tầng 7- A8

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Giáo dục quốc phòng. Tại P.501-A1

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Ban QLGĐ. Tại P.101-B7

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Khoa ĐHTC. Tại P.301-A1

 

 

*/16h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 12/2012. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.301-A1

 

Tổ công tác số1

 

 

 

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

 

Tổ công tác số 3

 

 

 

 

Tổ công tác số 5

 

 

 

 

Tổ công tác số 4

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm

10/01

 

Sáng: */8h30’: Xêmina luận án TS chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố cho NCS Nguyễn Đức Trọng. Tp: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ. Tại P.Hội thảo tầng 7- Nhà A8

 

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Tài chính- Kế toán. Tại P.301-A1

 

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Thiết bị quản trị- QLDA. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Y tế. Tại P.101-B7

 

*/8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Đào tạo. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Tổ công tác số 1

 

 

 

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

Tổ công tác số 3

 

 

 

Tổ công tác số 4

Chiều: */14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Đảng ủy K.VTKT. Tại P.301-A1

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Giáo dục thể chất. Tại P.401-A1

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ Xưởng in. Tại P.101-B7

 

 

*/14h00’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Chi bộ CTCT&SV- ĐTN. Tại P.501-A1

 

 

*/16h30’: Họp bàn tổ chức thanh toán giảng dạy trên phần mềm quản lý đào tạo. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, TT ƯDCNTT, P.TC-KT, mời đại diện CMC. Tại P.301-A1

 

Tổ công tác số 2

 

 

 

 

Tổ công tác số 3

 

 

 

 

Tổ công tác số 4

 

 

 

 

Tổ công tác số 5

 

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Sáu

11/01

 

Sáng: */8h30’: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012 Đảng ủy Cơ sở 2. Tại Phòng họp Cơ sở 2

 

*/8h30’: Họp tiểu ban “Tổ chức giảng dạy”. Tp: Toàn thể thành viên tiểu ban (theo Quyết định). Tại P.301- A1. (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Bùi Bá Khiêm chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ &TP, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

Tổ công tác số 1

 

 

 

Trưởng TIểu ban

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/01

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

1. - Phòng Đào tạo Đại học Đại học đề nghị các Bộ môn chuyên môn (trừ Khoa Công trình và Viện KTXD) giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K50 theo “danh sách sinh viên được giao đồ án TN”

- Cố vấn học tập Khóa 50 (trừ Khoa Công trình, Viện KTXD) đôn đốc sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án TN chưa đăng ký học phải đăng ký học bổ sung tại Phòng Đào tạo Đại học để được giao ĐATN vào 2 ngày 8,9/01/2013.

2. Mời đại diện các đơn vị đến Trạm Y tế (P.110-A1) đến nhận thẻ Bảo hiểm y tế Cán bộ năm 2013.