TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 10/08/2015 đến 15/08/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/8

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp trường chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Nguyễn Mạnh Hùng. Tp: BGH(PHT Vịnh); P.ĐTSĐH; K.VT-KT; BM Vận tải đường bộ và thành phố; Hội đồng chấm luận án; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, P.403-A8

 

*/14h00’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho SV CTTT và CLC. Tp: BGH(PHT Long); TTĐTQT; P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; Trưởng K.CT; Trưởng K.CK; Viện trưởng Viện KTXD. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp về điều chỉnh Quy chế 43. Tp: BGH(PHT Long); P.ĐTĐH; TTĐTQT; Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Cơ khí, VTKT, CNTT, Đ-ĐT; Viện KTXD; Viện MT&ATGT. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

PHT Long

 

 

 

 

PHT Long

 

 

Thứ Ba

11/8

 

Sáng:  */8h30’:  Họp Ban tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 20. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1.

 

*/9h00’: Hội nghị CB-VC Khoa Đại học tại chức. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1.

 

Trưởng BTC

 

 

 

Khoa ĐHTC

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Trung tâm Thông tin- Thư viện. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

TT TT-TV

 

Thứ  Tư

12/8

 

Sáng: */8h30’: Họp tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Ngô Thanh Bình; NCS Thân Thanh Sơn; NCS Ngô Thanh Thủy; NCS Nguyễn Văn Chính; NCS Trần Thiện Lưu; NCS Vũ Phương Thảo. Tp: PGS.TS Phạm Văn Ký; TS Lê Lăng Vân; ThS Vũ Minh Bằng; TS. Nguyễn Thanh Chương; PGS.TS Nguyễn Văn Long; PGS.TS Vũ Trọng Tích; PGS.TS Lê Hải Hà; TS Nguyễn Cảnh Minh. Tại P.301- A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp trường chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Nguyễn Mạnh Hùng. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VT-KT, BM Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, P.403-A8

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 13/8

 

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua trường. Tp: Theo Quyết định. Tại P401-A1.

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo Nhà trường về Phương án thiết kế cải tạo sửa chữa nâng cấp đường giao thông nội bộ Trường. Tp: BGH(HT và các PHT); P.TBQT. Ban QL các DA; đơn vị tư vấn thiết kế. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng ĐH GTVT. Tp: Hội đồng thành viên; BCĐ chuyển đổi Công ty; GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho GV Trần Viết Thành- Nguyên GV BM Kỹ thuật hạ tầng đô thị- Viện KTXD. Tp: Theo QĐ (Hiệu trưởng, CĐ,  P.TCCB,  P.TCKT, Trưởng BM Kỹ thuật hạ tầng đô thị).Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

14/8

 

Sáng: */ 8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa Giáo dục quốc phòng. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1.

 

*/8h30’: Hội sinh viên báo cáo công tác chuẩn bị việc thành lập Liên chi Hội sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), PGS.TS Lê Hoài Đức, BTV Đoàn TN. Tại P.401-A1.

 

*/ 8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Tài chính Kế toán. Tp: BGH (HT); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1.

 

Khoa GDQP

 

 

 

Hội SV

 

 

 

Phòng TCKT

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Trung tâm Đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn trường. Tp: Ủy viên BCH Đoàn trường. Tại P.301-A1

 

TTĐTTH&CGCN

 

 

 

BT Đoàn TN trường

 

Thứ Bảy

15/8

 

Sáng: */8h30’:  Chuyên gia về kiểm định chất lượng giáo dục tư vấn cho các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Tp: BGH (PHT Long); Ban thư ký HĐ đánh giá chất lượng GD Trường; Toàn thể thành viên các nhóm thực hiện công tác kiểm định chất lượng GD trường. Tại P.401-A1. (họp cả ngày, sáng từ 8.30', chiều từ 14.00')

 

P.KT&ĐBCLĐT

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng Bảo vệ Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1.

 

P.Bảo vệ

 

Ghi chú: Các nhóm thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trao đổi với Ban thư ký trước khi tiến hành làm việc với chuyên gia tư vấn tại phòng 204-A9. Lịch cụ thể như sau:

                        Sáng 11/8: Nhóm 1. Nhóm 2

                        Chiều 11/8: Nhóm 3, Nhóm 5

                        Sáng 12/8: nhóm 4, nhóm 7

                        Chiều 12/8: Nhóm 8, nhóm 6