TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 13/07/2015 đến 18/07/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’:  P.TCCB báo cáo BGH Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

14/07

 

Sáng: */8h30’: P.CTCT&SV báo cáo BGH nội dung, kịch bản phim truyền thống, phương án bố trí sắp xếp phòng truyền thống và công tác chuẩn bị số vàng cựu sinh viên. Tp: BGH (HT,các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, Ô.Chương (P.ĐTĐH), mời Ô.Sơn (Tổng GĐ ban 2). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

Thứ  Tư

15/07

Sáng:*/8h30’: P.TBQT báo cáo BGH phương án quy hoạch hệ thống đường dây điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải, bãi để xe máy, xe đạp, bãi tập kết rác thải, bãi tập kết vật liệu thí nghiệm. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban QLDA, P.TBQT, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ. Tại P.301-A1 (P.TBQT phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  P.TBQT báo cáo phương án thiết kế khuôn viên phù điêu.Tp: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.301-A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm 16/07

 

Sáng:*/8h30’: Ban Quản lý dự án báo cáo BGH kế hoạch triển khai chương trình LIFE. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban Chỉ đạo thực hiện đề án theo QĐ 2441/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/11/2014. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng sang kiến trường. Tp: Toàn thể thành viên HĐ. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Thứ Sáu

17/07

 

Sáng: */9h00’: Họp xét duyệt cử quân nhân dự bị đi huấn luyện năm 2015 theo QĐ 2689/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ. Tại P.401-A1

 

PHT Việt

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Bảy

18/07

 

Sáng:

 

Chiều: