TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 18/8/2014 đến 23/8/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

18/8

 

Sáng: */10h00’: Họp Thường trực Hội đồng KHĐT Khoa Công trình thông qua đề án mở ngành “Quản lý xây dựng”. Tp: Thường trực HĐ KHĐT Khoa Công trình. Tại VP BCN Khoa.

 

Chủ tịch HĐ KHĐT Khoa CT

Chiều: */14h00’: Phòng TBQT báo cáo Ban Giám hiệu về công tác quản lý CSVC. Tp: BGH (HT, các PHT), P. TBQT. Tại P.301- A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

19/8

 

Sáng: */8h30’: */8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng TBQT. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Đức), TTND, toàn thể CB-VC Phòng TBQT, Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp bàn về tổ chức Hội thảo CLB khoa học các Trường ĐH kỹ thuật. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh), P.KHCN, đại diện các Trường ĐH thuộc CLB (theo Giấy mời). Tại P.401- A1

 

*/10h00’: Làm việc với Hội đồng Anh về hợp tác xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên và tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giảng viên. Tp: TTĐTQT, P.ĐTĐH, BM Anh văn, trưởng nhóm ngoại ngữ TTĐTQT. Tại P.305-A1

 

P.TBQT

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng ĐTSĐH. Tp: BGH (Hiệu trưởng), CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Phòng ĐTSĐH. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ  Tư

20/8

Sáng: */8h30’: Phòng TCCB báo cáo Ban Giám hiệu về phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P. TCCB. Tại P.301- A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC TT ĐTTH&CGCN. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC TT ĐTTH&CGCN. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp bàn quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc của các đơn vị trong trường ĐH GTVT. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ (Ô.Diệp), P.TCCB, P.TBQT. Tại P.401-A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo )

 

TT ĐTTH&CGCN.

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 21/8

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng KH-ĐT trường xem xét thông qua chương trình đào tạo bậc ĐH (CTTT, CLC), bậc SĐH (Thạc sỹ ứng dụng), bổ sung thời lượng một số học phần chương trình đào tạo khối Đ-ĐT, Đề án đào tạo ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra, kết quả thẩm định quá trình đào tạo của các NCS đã bảo vệ Luận án. Tp: Toàn thể thành viên HĐ. Tại P.401- A1

 

*/900’: Hội thảo khoa học: Độ ồn, dao động và đo rung xóc của phương tiện. Tp: K.CK; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

 

 

K.CK

Chiều: */15h00’: Họp Ban nữ công mở rộng toàn trường bàn về Tổ chức Đêm trung thu cho con em CB-VC. Tp: Đại diện nữ công các đơn vị. Mời TVCĐ. Tại VP CĐ P.310-A1

 

 

Trưởng Ban nữ cống

 

Thứ Sáu

22/8

 

Sáng:*/8h30’: Hội nghị CB-VC Ban QLDA. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Ban QL Dự án. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1.

 

*/8h30’: Họp giao nhiệm vụ cho các TT-CT đã có QĐ của Bộ về chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động và các TT-CT không được chuyển đổi. Tp: BCĐ, P.KHCN, Giám đốc các TT-CT thuộc diện chuyển đổi và không được chuyển đổi. tại P.401- A1

 

Ban QLDA

 

 

 

Trưởng BCĐ

Chiều: */14h30’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sỹ cho học viên cao học đợt 1 năm học 2014-2015. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

Thứ Bảy

23/8

 

Sáng:  */8h30’: Seminar luận án TS chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Nguyễn Ngọc Thạch. Tp: Tp: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

BM VTĐB&TP

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

Ghi chú : Các đơn vị đã tổ chức Hội nghị CB-VC gửi Biên bản hội nghị và danh sách đại biểu dự Hội nghị CC-CC Trường lần thứ 42 về phòng HCTH (P.110- A1)