TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 20/07/2015 đến 26/07/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

20/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

21/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

22/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 23/07

 

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

Thứ Sáu

24/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: