Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung/Địa điểm

Chủ trì

Thứ 2
(21-12)

Sáng

     

Chiều

15:00

Họp về quản lý và sử dụng kiot. TP: Theo giấy mời. Tại: P.301-A1

P.TBQT

Thứ 3
(22-12)

Sáng

08:30

Họp Hội đồng Khoa học đào tạo Trường (Các đơn vị có chương trình đào tạo mới mở chuẩn bị báo cáo). TP: Toàn thể Hội đồng. Tại: P.401-A1

Chủ tịch HĐ

Chiều

     

Thứ 4
(23-12)

Sáng

09:00

Buổi giới thiệu cho sinh viên về hệ thống giáo dục Pháp và chương trình học bổng Đại sứ quán Pháp. TP: P.ĐN, TT ĐTQT, Bà Cúc (BM Nga-Pháp); và tất cả các sinh viên quan tâm dự. Tại: P.501-A1

P.ĐN

Chiều

14:00

Nghiệm thu sách dịch tiếng Trung "Phân tích hệ thống giao thông vận tải". TP: BGH (PHT Long), Ô.Tích (K.VTKT), Ô.Thái (Xưởng in). Tại: P.301-A1

PHT Long

Thứ 5
(24-12)

Sáng

08:00

Seminar luận án TS của NCS Nguyễn Văn Châu. TP: BM Đường bộ, mời các đ/c quan tâm dự. Tại: P.401-A1

BM Đường bộ

Chiều

14:00

Tiểu ban Văn bản quản lý báo cáo BGH dự thảo Quy chế làm việc của các đơn vị; Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương. TP: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban VBQL, P.HCTH, Ban thanh tra. Tại: P.301-A1

Hiệu trưởng

Thứ 6
(25-12)

Sáng

     

Chiều

14:00

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường cho nhóm lãnh đạo Trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.TP: BGH (HT, các PHT); Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐ Trường; CT và PCT HĐ KHĐT Trường; P.KT và ĐBCLĐT, Toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường;. Tại: P.501-A1

Hiệu trưởng

Thứ 7
(26-12)

Sáng

07:30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2015 (học cả ngày, sáng từ 7.30', chiều từ 14h00'). TP:Các đồng chí Đảng viên dự bị mới kết nạp (chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới). Tại: P.501-A1

BTC Đảng ủy

08:00

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường cho nhóm CB-GV-CNV. TP: BGH (HT, các PHT); P.KT&ĐBCLĐT; Các CB-GV-CNV theo chỉ định. Tại: Hội trường lớn

PHT Vịnh

Chiều

     

Chủ nhật
(27-12)

Sáng

07:30

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2015 (học cả ngày, sáng từ 7.30', chiều từ 14h00'). TP: Các đồng chí Đảng viên dự bị mới kết nạp (chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới). Tại: P.501-A1

BTC Đảng ủy

08:00

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường cho nhóm người học, cựu người học. TP: BGH (HT, các PHT); P.KT&ĐBCLĐT; người học, cựu người học theo chỉ định. Tại:Hội trường lớn

PHT Việt

Chiều

14:00

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường cho nhóm nhà tuyển dụng. TP: BGH (HT, các PHT); P.KT&ĐBCLĐT; nhà tuyển dụng theo chỉ định. Tại: P.401-A1

PHT Vịnh

Ghi chú:

1. Trạm Y tế trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV- CNV năm 2015 bắt đầu từ ngày 21/12/2015 tại P.101- Nhà N2

2. P.ĐTĐH đề nghị các Bộ môn nộp bảng điểm và nhập điểm (kỳ chính, tăng cường) học kỳ 1 năm học 2015-2016 hệ chính quy trước ngày 31/12/2015 để xét cảnh báo KQHT, thôi học cho sinh viên

3. Đề nghị các đơn vị gửi danh sách lãnh đạo và chuyên viên tham gia tập huấn sử dụng phần mềm VPĐT cho P.HCTH