TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 23/12 đến 28/12/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/12

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 */14h00’: Họp Ban nữ công trường. Tại VPCĐ

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Trưởng ban

 

Thứ Ba

24/12

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm việc với các bộ môn có giảng viên thiếu khối lượng giảng dạy và NCKH năm học 2012-2013. Tp: BGH (HT, PHT Long), CĐ, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TC-KT,P.KHCN, Lãnh đạo các BM: Kết cấu xây dựng, Quy hoạch và QLGTVT, Mạng và các HTTT, Kỹ thuật Hạ tầng đô thị, Vận tải ĐB&TP, Kỹ thuật điện;TT KHCN GTVT. Tại P.401-A1 (P.TCCB chuẩn bị báo cáo).

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’: Họp bàn về điều chỉnh bổ sung quyền và nhiệm vụ của CB,VC và CB quản lý trường ĐH GTVT. Tp: Tiểu ban về tổ chức- cán bộ.  Mời PHT Long, Ban Thanh tra, Ban TTND. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị các văn bản của nhà nước, quy định của trường về quyền và nhiệm vụ của CB,VC và CB quản lý, những đề xuất điều chỉnh bổ sung)

 

Trưởng Tiểu ban

 

Thứ  Tư

25/12

Sáng: */8h30’: Họp bàn về các tiêu chí, phương thức kiểm tra đánh giá công tác quản lý. Tp: Tiểu ban về kiểm tra đánh giá công tác quản lý. Mời Hiệu trưởng, PHT Việt, PHT Long dự. Tại P.301-A1

(Ban Thanh tra phối hợp với P.TCCB xây dựng dự thảo để báo cáo)

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h00’: Họp bàn xây dựng quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục tốt nghiệp đối với người học tại trường. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các khoa quản lý SV. Tại 401-A1

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

26/12

 

Sáng: */8h30’: Họp thống nhất nội dung văn bản quy chế làm việc, quy chế phối hợp các đơn vị thuộc trường, văn bản quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB quản lý. Tp: Tiểu ban VB quản lý, Mời Hiệu trưởng, PHT Long, PHT Việt, Ban Thanh tra, Ban TTND dự. Tại P.301-A1 (P.HCTH phối hợp với P.TCCB, Ban Thanh tra xây dựng dự thảo văn bản để báo cáo)

 

Trưởng tiểu ban

 

Chiều: */14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý 4/2013. Tp: Ban Thường vụ CĐ trường, P.TCKT, P.TCCB, Trạm y tế. Tại P.310-A1

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ Sáu

27/12

 

Sáng: */8h30’: Họp tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Vũ Minh Đức, NCS Nguyễn Đức Trọng, NCS Phan Mạnh Cường. Tp: PGS.TS Phạm Văn Ký, ThS Vũ Minh Bằng, TS Nguyễn Thanh Chương, PGS.TS Nguyễn Văn Bang, PGS.TS Vũ Trọng Tích, TS. Lê Hải Hà. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/12

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Các đơn vị: P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCCB nộp báo cáo thống kê năm học 2013-2014 theo văn bản 979- HCTH ngày 09/12/2013 của nhà trường.Thời hạn muộn nhất là 14h00 ngày thứ hai 23/12/2013
  2. Theo Thông báo số 902/TB-ĐHGTVT ngày 15/11/2013 và Thông báo số 990/TB-ĐHGTVT ngày 12/12/2013, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các Tiểu ban rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học triển khai thực hiện, hoàn thành chương trình khung và nộp cho Phòng ĐTSĐH trước ngày 31/12/2013.
  3. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho phòng Hành chính tổng hợp.
  4. Đề nghị Công đoàn các đơn vị thu và nộp danh sách đề nghị xét trợ cấp quý 4/2013 tại VP Công đoàn, hạn cuối ngày 25/12/2013