TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                Tuần từ 26/5/2014 đến 31/5/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

26/5

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */13h30’: Hội thảo Quốc tế về “Quy hoạch giao thông vận tải và hành vi đi lại” Tp: Các GV, SV viện Quy hoạch &QLGTVT. Mời các GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/15h00’: Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo BGH về kế hoạch năm học 2014-2015. Tp: BGH (các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT. Tại P.301-A1

 

Viện QH&QLGTVT

 

 

PHT Long

 

Thứ Ba

27/5

 

Sáng:*/8h30’:  Họp Ban chỉ đạo xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ. Tp:Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/8h30’-10h00’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa Cơ bản. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa Cơ bản. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/10h00’-11h30’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa LLCT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa LLCT. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường.(Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

Trưởng BCĐ

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài cấp trường năm 2015 (phiên họp lần 4). Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: BCĐ rà soát và điều chỉnh Chương trình ĐTĐH làm việc với BM  Toán giải tích, BM Đại số, K.Đ-ĐT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, K.Đ-ĐT, K.KHCN, BM Đại số, BM toán giải tích. Mời TS Trần Văn Dũng, PGS.TS Nguyễn Văn Long (K.CNTT). Tại P.301-A1

 

*/14h00’-15h30’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa Cơ khí. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa Cơ khí. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/15h30’-17h00’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa CNTT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa CNTT. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT trường

 

PHT Long

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

Thứ  Tư 28/5

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014. Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ. Tại P.305-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài cấp trường năm 2015 (phiên họp lần 5). Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT trường

 

 

 

Thứ Năm 29/5

 

Sáng:*/8h30’: Họp kiểm tra công tác thanh toán năm học 2013-2014. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, P.TCCB, P.TCKT, P.KHCN, TTƯDCNTT. Tại P.301-A1

 

*/8h30’-10h00’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa Công trình. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa Công trình. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

*/10h00’-11h30’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Viện KTXD. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Viện KTXD. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

PHT Long

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

Chiều: */14h00’-15h30’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa VTKT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa VTKT. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

 

*/15h30’-17h00’: CĐ kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn Khoa Đ-ĐT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường; BCH CĐ Khoa Đ-ĐT. Mời Đại diện Đảng ủy- BCN Khoa  (LĐ và cấp ủy viên) dự. Tại VPCĐ trường. (Đơn vị chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn của CĐ trường)

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

Thứ Sáu

30/5

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Bảy

31/5

 

Sáng: */9h00’: Seminar luận án TS kỹ thuật “Lựa chọn tối ưu các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Vinh”. Tp: BGH, K.CT, BM Đường sắt, P.ĐTSĐH, Đại biểu có giấy mời và các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

Ghi chú : Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho P.HCTH.