TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 29/07 đến 03/8/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

29/07

 

Sáng: */8h30’: Các đơn vị tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014; Quy định về tổ chức giảng dạy đối với các bộ môn; Quy trình thực hiện công việc đối với các đơn vị chức năng. Tại các đơn vị

 

Trưởng các đơn vị

Chiều:*/14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Khoa học Cơ bản.

Tp:BGH (HT); CĐ (Ô. Đức), TTND (B.Loan), toàn thể CB-VC K.KHCB; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự . Tại P.501-A1                                                                                                                     

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC TTHTQT về ĐT&NC; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

                                                                                                      

K.KHCB

 

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

 

Thứ Ba

30/07

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Điện-Điện tử. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô. Đức), TTND (B. Loan), toàn thể CB-VC Khoa Đ-ĐT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Viện QH&QL GTVT. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Viện QH&QLGTVT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

Viện QH&QLGTVT

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Cơ khí. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); CĐ (Ô. Đức), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Khoa Cơ khí; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Lý luận chính trị. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô. Diệp), TTND (B. Loan), toàn thể CB-VC Khoa LLCT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

K.Cơ khí

 

 

 

K.LLCT

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

31/07

Sáng:  */8h30’: Nghe báo cáo về tình hình biển đảo và biên giới đất liền. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

 

 

 

P.CTCT &SV

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Viện MT&ATGT. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Viện MT&ATGT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Giáo dục quốc phòng. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô. Dũng), TTND (Ô. Điệp), toàn thể CB-VC Khoa Giáo dục quốc phòng; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Phòng Hội thảo tầng 7 –A8

 

Viện MT&ATGT

 

 

K.GDQP

 

Thứ Năm

01/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa Công trình. Tp: BGH (HT, PHT Long); CĐ (Ô. Đức), TTND (B.Loan), toàn thể CB-VC Khoa Công trình; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Hội trường lớn

 

*/8h30’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (B. Cúc), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Khoa CNTT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

K.CT

 

 

 

K.CNTT

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Khoa VTKT. Tp: BGH (HT); CĐ (Ô. Đức), TTND (B. Loan), toàn thể CB-VC Khoa VTKT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ- Viên chức Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Viện Kỹ thuật xây dựng; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

Khoa VTKT

 

 

 

Viện KTXD

 

 

 

Thứ Sáu

02/08

 

Sáng: */8h30’:  Tổng kết năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB-GV-CNV. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV của trường. Tại Hội trường lớn

 

 

HT

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/08

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú : 1. Do công tác đột xuất của báo cáo viên, buổi nghe báo cáo về tình hình biển đảo và biên giới đất liền dự kiến vào sáng thứ  Ba (theo Kế hoạch 361/KH- ĐHGTVT ngày 16/7/2013) sẽ chuyển sang sáng thứ Tư. Hội nghị CB-VC của Khoa Đ-ĐT và Viện QH&QLGTVT sẽ tổ chức vào sáng thứ Tư. Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

      2. Do việc chuẩn bị dự thảo Quy chế về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức của viên chức quản lý Trường ĐH GTVT chưa hoàn tất nên việc thảo luận Quy chế này sẽ tiến hành vào thời điểm khác.

      3. P.ĐTĐH đề nghị các Bộ môn nhập điểm thi lại trước ngày 10/8/2013 để kịp xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp cho SV khóa 50 trở về trước và xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học học kỳ 2 năm học 2012-2013 cho SV Khóa 50, 51, 52, 53.

      4. Địa điểm tổ chức tổng kết năm học 2012- 2013 cho SV các Viện và TT HTQT:

      - Viện QH và QLGTVT: P.203- A5

      - Viện Kỹ thuật XD: P.104- A5

      - Viện MT và ATGT: P.106 -A5

      - TT HTQT về ĐT &NC: P.105- A5

      5. Các đơn vị hoàn thành tổ chức Hội nghị CB-VC gửi Biên bản Hội nghị và Danh sách đại biểu về Phòng HCTH (110- A1) trong thời gian 03 ngày kể từ khi tổ chức Hội nghị.