TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 07/09/2015 đến 13/09/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

07/9

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều: */14h30’: Họp Ban Giám Hiệu. Tại P301-A1.

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường. Tại P301-A1.

 

Hiệu trưởng

 

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ Ba

08/9

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết cấu thép cho các công trình giao thông ở Việt Nam”. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, các đại biểu theo giấy mời; Mời các GV quan tâm dự. Tại Phòng hội thảo khách sạn Melia.

 

*/9h30’:  Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K50 &K51 các lớp CTTT&CLC. Tp: BGH(PHT Long); Lãnh đạo các đơn vị:TTĐTQT; P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; Khoa Công trình; Viện KTXD; Khoa Cơ khí; Bộ môn chuyên ngành, nhóm các môn học –Trung tâm ĐTQT; CVHT; đại diện Liên chi đoàn TTĐTQT; toàn bộ sinh viên được nhận bằng TN. Tại P501-A1.

 

*/9h30’:  Phòng KT&ĐBCLĐT báo cáo công tác tự đánh giá CLGD Trường. Tp: BGH (HT và các PHT); Ban TK HĐ Tự đánh giá; Toàn thể các nhóm thực hiện công tác kiểm định CLGD Trường. Tại P401-A1.

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

TTĐTQT

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P301-A1.

 

 

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ  Tư

9/9

 

Sáng: */7h30’: Đón sinh viên Đại học hệ Chính qui K56. Tp: Theo phân công. Tại Hội trường lớn (Cả ngày).

 

*/8h30’: Hội nghị Cán bộ tháng 9/ 2015. Tp: Theo Qui định. Tại P401-A1.

 

*/ 9h00’: Seminar “Biện pháp phục hồi và phòng chống thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật Bản” do GS Kiyomiya- Trường ĐH Waseda (Nhật bản) trình bày. Tp: SV lớp CTGTTP Việt- Nhật các khóa; Mời các GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

P. ĐTĐH

 

 

Hiệu trưởng

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp BM chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Hoàng Văn Lâm. Tp: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTKT sắt, Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8 và P.403-A8

 

*/14h00’: Họp BCH Công đoàn mở rộng. Tp: BCH CĐ trường, UBKT, Chủ tịch, Phó CT CĐ bộ phận, tổ trưởng CĐ trực thuộc. Tại P.501-A1.

 

*/14h00’: Phòng KT&ĐBCLĐT báo cáo đề án ngân hàng đề thi kết thúc học phần và cách cho điểm đánh giá quá trình học tập của người học. Tp: BGH (HT và các PHT); P.KT&ĐBCLĐT; P.ĐTĐH; Khoa ĐHTC; P. ĐTSĐH; Lãnh đạo các Khoa, Viện; Lãnh đạo TTĐTQT. P401-A1.

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ Năm 10/9

 

 

Sáng: */7h30’: Đón sinh viên Đại học hệ Chính qui K56. Tp: Theo phân công. Tại Hội trường lớn (Cả ngày).

 

*/8h30’: P. TCCB báo cáo Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Viện KTXD; Viện MT&ATGT; TTĐTQT và Đề án thành lập TT ƯD CNXD. Tp: BGH(HT và các PHT); P.TCCB; Lãnh đạo các Viện MT&ATGT, Viện KTXD; TT ĐTQT. Tại P401-A1.

 

P. ĐTĐH

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp bàn về Phần mềm quản lý đào tạo. Tp: BGH (HT và PHT Long, PHT Việt); P.TCCB; P.KHCN; P.ĐTĐH; TT ĐTQT; P.ĐTSĐH; Khoa ĐHTC; P.TBQT; P.TCKT và TT ƯDCNTT. Tại P401-A1.

 

*/15h30’: Họp Hội đồng kỷ luật GV Phạm Tiến Lâm- BM Hóa học- Khoa KHCB. Tp: Theo QĐ số 1570/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/8/2015, Mời đại diện Lãnh đạo K.KHCB, Công đoàn BM Hóa học. Tại P.301-A1.

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Sáu

11/9

 

Sáng: */7h30’: Đón sinh viên Đại học hệ Chính qui K56. Tp: Theo phân công. Tại Hội trường lớn (Cả ngày).

 

*/ 8h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, Công đoàn, Ban TT, TTND. Tại P.301-A1

 

P. ĐTĐH

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Lễ giao nhiệm vụ cho NCS, CB hướng dẫn và BM quản lý đợt 1 năm 2015. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TC-KT, K.CT, K.VTKT, K.CK, K.Đ-ĐT, BM Đường bộ, BM Cầu hầm, BM CTGTTP&CTT, BM KTXD, BM VTĐB&TP, BM VTKT sắt, BM Đầu máy toa xe, BM Máy XD-XD, BM Điều khiển học, cán bộ hướng dẫn và các NCS. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: P. TCCB báo cáo BGH về sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường ĐHGTVT. Tp: BGH (HT và các PHT); P.TCCB; P. HCTH; mời Ô. Chương (P.ĐTĐH). Tại P301-A1.

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

12/9

 

Sáng: */7h30’: Đón sinh viên Đại học hệ Chính qui K56. Tp: Theo phân công. Tại Hội trường lớn (Cả ngày).

 

P. ĐTĐH

 

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị đôn đốc các tác giả gửi bài phục vụ Hội nghị KHCN lần thứ XX.