TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

Địa chỉ: Phòng 104 - A4 trường ĐH GTVT, Láng Thượng,  Đống Đa, Hà Nội

Tel.: 04.37668019                                                   Fax: 04.37668019

Email: ttk@utc.edu.vn                                            Website: TOTC.VN

Giám đốc: PGS.TS  Lã Văn Chăm                         ĐT: 0913220244

Giới thiệu

Trung tâm Khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29/12/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải và được đổi tên thành Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT theo Quyết định số 438/QĐ-ĐH GTVT ngày 23/3/2010.

Là đơn vị trực thuộc Nhà trường với quy mô gồm:

 + Phòng thí nghiệm Công trình

 + Phòng thí nghiệm Cơkhí,

 + Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử và

 + Phòng thínghiệm trọng điểm Trường Đại học GTVT - Cienco 4.

Trung tâm KHCN GTVT hiện có 17 cán bộ.

Nhiệm vụ được giao của Trung tâm:

+ Tổ chức hướng dẫn thực hành, thí nghiệm và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, đánh giá, quản lý kết quả thực hành, thí nghiệm của người học theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Trường.

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định.

+ Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong và ngoài ngành Giao thông Vận tải.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực giao thông vận tải

+ Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

+ Bảo dưỡng định kỳ, lập kế hoạch sửa chữa các trang thiết bị do Trung tâm quản lý.

+ Tổ chức thực hiện chế thử sản phẩm và các dịch vụ khoa học kỹ thuật khác.

Lĩnh vực hoạt động

- Đào tạo;

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất.

Một số hình ảnh hoạt động

+ Hoạt động đào tạo

 

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

+ Hoạt động lao động – sản xuất