Thực hiện Quyết định số: 994/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc chương trình "Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông thông minh trên mạng lưới tuyến trục chính đô thị lớn", mã số CT.2019.05 để tuyển chọn thực hiện từ năm 2019, Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo để các cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì các đề tài thuộc Chương trình trong danh sách đính kèm theo các tiêu chí sau:

Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý  vì có vi phạm.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài :

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký tuyển chọn)  đóng thành 08 quyển (01 bản chữ ký tươi) bao gồm:

a) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

b) Bảng dự toán chi tiết các khoản chi

c) Minh chứng về kinh phí "nguồn khác" để thực hiện đề tài

d) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11)

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức thực hiện đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Hồ sơ gửi về Phòng KHCN P306 – A1 Trường ĐH GTVT (liên hệ đ/c Ánh – ĐT: 024. 38347611).