Số trang tối đa của một bài báo theo format hiện tại là 10 trang.

Chi tiết xem file đính kèm./.