Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

   Ngày 13/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 Trường Đại học Giao thông vận tải thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/01/2021 đã họp xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Giao thông vận tại đối với 06 hồ sơ.

   Kết quả như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm

Ngành chuyên môn đăng ký xét bổ nhiệm

Nơi đăng ký bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Nguyễn Văn Cường

PGS

Cơ khí

Bộ môn Thiết kế máy,

khoa Cơ khí

17/17/18

2

Lê Thanh Hà

PGS

Giao thông vận tải

Bộ môn Vật liệu xây dựng, khoa Kỹ thuật xây dựng

17/17/18

3

Nguyễn Lương Hải

PGS

Giao thông vận tải

Bộ môn Kinh tế xây dựng, khoa Quản lý xây dựng

17/17/18

4

Nguyễn Hoàng Tùng

PGS

Giao thông vận tải

Bộ môn Quản lý dự án, khoa Quản lý xây dựng

17/17/18

5

Đào Thanh Toản

PGS

Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật điện tử, khoa Điện - Điện tử

17/17/18

6 Trần Văn Quảng PGS Vật lý

Bộ môn Vật lý

Khoa Khoa học cơ bản

17/17/18

   Nhà trường thông báo kết quả họp xét đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường.

   Trong trường hợp có ý kiến phản ánh, xin gửi về Thường trực Hội đồng (qua phòng Tổ chức cán bộ, phòng 404 nhà A1) trước ngày 28/01/2021.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)