Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   Thực hiện Công văn số 5629/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020;

   Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau:

   1. Đối tượng kê khai

   Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Phân hiệu, người giữ chức vụ Phó trưởng Khoa, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

   Lưu ý:

   - Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai lần đầu thì không phải kê khai Mục III “Biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm”.

   - Không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu, nếu nội dung nào không có thì để trống.

   - Người kê khai phải ký tên từng trang và ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở trang cuối cùng của bản kê khai.

   2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

   - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

   - Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập.

   - Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

   - Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập.

   3. Thời hạn thực hiện

   - Từ nay đến trước ngày 15/01/2021:

   Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai theo mẫu kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

   Người kê khai có trách nhiệm nộp 02 bản chính cho phòng Tổ chức cán bộ, phòng 404 nhà A1, đề nghị liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thúy, điện thoại: 024.38347675, email: bichthuynhn@yahoo.com.vn.

   - Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 02/02/2021:

   Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

   Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
PGS-TS Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)