(Thông báo số 783/TB-ĐHGTVT, ngày 03/10/2013 của Trường đại học Giao thông Vận tải về Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013)

    Nhà trường xin thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi tuyển

1.1. Ứng viên nhận thẻ dự thi và đề cương bài giảng (đối với ứng viên dự tuyển làm giảng viên, thí nghiệm viên hoặc giáo viên thực hành): ngày 15/10/2013 tại P. 405 - Nhà A1.

1.2. Lịch phụ đạo

    - Phần Kiến thức chung: 8h00 ngày 26/10/2013 (Thứ 7) tại Phòng 201 nhà A5 - Trường đại học GTVT;

    - Môn Ngoại ngữ (chỉ tổ chức phụ đạo tiếng Anh): 8h00 ngày 27/10/2013 (Chủ nhật) tại Phòng 202 nhà A2 - Trường đại học GTVT.

1.3. Lịch thi:

    - Phần Kiến thức chung: Sáng 02/11/2013;

    - Ngoại ngữ  (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) A, B: Chiều 02/11/2013;

    - Tin học văn phòng: Sáng 03/11/2013;

    - Thi chuyên môn nghiệp vụ: Từ ngày  04/11/2013 đến hết ngày 20/11/2013.

2. Nội dung thi chuyên môn nghiệp vụ

2.1. Đối với ngạch giảng viên

    Mỗi thí sinh dự thi tuyển vào ngạch giảng viên phải soạn giáo án nội dung 01 đơn vị học trình của chuyên ngành dự tuyển, phân chia theo tiết giảng quy định (tương đương 15 tiết) và nộp cho Ban chấm thi 05 bản. Khi dự thi, thí sinh sẽ bốc thăm và giảng 01 trong 15 tiết đã soạn. Sau đó phải trả lời một số câu hỏi của Ban chấm thi về nội dung bài giảng và những câu hỏi do Ban chấm thi yêu cầu.

2.2. Đối với ngạch chuyên viên

    - Những hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ của mình; những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ; mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi mình phụ trách.

    - Những hiểu biết về xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại văn bản cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ chuyên môn của ngành quản lý, soạn thảo văn bản tốt...

 2.3. Đối với ngạch kế toán viên

    Những hiểu biết về chế độ kế toán ngành và lĩnh vực phụ trách; những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, các chính sách chế độ tài chính, tín dụng liên quan đến công việc kế toán thuộc ngành, lĩnh vực của mình.

2.4. Đối với ngạch thư viện viên

    Những hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học văn hóa và xã hội cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện và thông tin; hiểu biết về các quy tắc, quy trình và quy phạm nghiệp vụ thư viện, thông tin; các công tác về thư viện; các kinh nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực chuyên môn.

2.5. Đối với ngạch kỹ sư

    Với những trường hợp dự thi tuyển làm giáo viên hướng dẫn thí nghiệm, giáo viên dạy thực hành ở các Bộ môn, Trung tâm: mỗi thí sinh phải soạn bài giảng thực hành/ thí nghiệm, nội dung 01 đơn vị học trình, phân chia theo tiết quy định (tương đương 15 tiết) và nộp cho Ban chấm thi 05 bản. Khi dự thi, thí sinh sẽ bốc thăm và giảng 01 trong 15 tiết đã soạn. Sau đó phải trả lời một số câu hỏi của Ban chấm thi về nội dung bài giảng và những câu hỏi do Ban chấm thi yêu cầu.

    Với những trường hợp dự thi tuyển vào làm kỹ sư các Trung tâm, Phòng, Ban: trình bày những hiểu biết về đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế kỹ thuật của ngành và cơ sở; các kiến thức về chuyên ngành kỹ thuật; nội dung và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật, phương pháp tổ chức triển khai kỹ thuật tại cơ sở; các đối tượng tác động của kỹ thuật trong phạm vi hoạt động của mình; tình hình kinh tế, xã hội có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật của mình; các thông tin phát triển kỹ thuật chuyên ngành của mình ở trong và ngoài nước.

2.6. Đối với ngạch cán sự

    - Những hiểu biết về các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, chủ trương của lãnh đạo trực tiếp; các nguyên tắc, thủ tục hành chính nghiệp vụ; biết sử dụng các phương tiện thông tin và thống kê tính toán.

    - Soạn thảo được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và biết cách tổ chức triển khai đúng nguyên tắc.

3. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị để phối hợp thực hiện

3.1. Các đơn vị có ứng viên dự tuyển: Đăng kí lịch thi chuyên môn nghiệp vụ và cử danh sách Ban chấm thi chuyên môn nghiệp vụ gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 10/10/2013.

    Thành phần Ban chấm thi chuyên môn nghiệp vụ ở đơn vị gồm:

    - Trưởng (hoặc Phó trưởng) đơn vị (Bộ môn, Phòng, Ban...)                                                   

  - Một giảng viên chính (hoặc tương đương) trở lên có cùng chuyên ngành với thí sinh tham dự thi tuyển.                                                           

3.2. Các Bộ môn có ứng viên dự tuyển: Gửi đề cương bài giảng (để thí sinh soạn giáo án) cho phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 10/10/2013.

    Nhận được thông báo này đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các đối tượng liên quan thuộc đơn vị mình được biết và phối hợp triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công để kỳ thi tuyển viên chức đúng tiến độ, đúng quy định, công bằng, công khai và đảm bảo chất lượng.

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

TS. Vũ Đức Sỹ (Đã ký)