àdasfafsdfad

a) Tính toán block descriptor

a.1 Ảnh đầu vào được phân chia thành các block, các block tiếp tục được chia nhỏ thành các cell.  

a.2 Gradient của mỗi pixel thuộc cùng một cell sẽ được nhóm lại theo góc pha.

a.3 Gradient của mỗi pixel trong mỗi cell sẽ được tổng hợp vào histogram của cell đó (sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính 3 chiều (tri-linear interpolation) a.4 Các histogram hướng của các cell trong block sẽ được gép lại với nhau

b) Chuẩn hóa histogram của block

b.1 Dùng chuẩn hóa L2-Hys hoặc L1-sqrt cho mỗi block