BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    256     /TB-ĐHGTVT

Hà Nội, ngày 29   tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học học kỳ phụ năm học 2012 - 2013

của sinh viên khóa 50 (Khoa Công trình, Viện KTXD), khóa 51 và 52.

Kính gửi:   

-         Các Khoa, Viện quản lý sinh viên, TTHTQT về ĐT và NC,

-         Cố vấn học tập các lớp khóa 50 (Khoa Công trình, Viện Kỹ thuật XD), khóa 51 và 52,

-         Các lớp sinh viên khóa 50 (Khoa Công trình, Viện Kỹ thuật XD), khóa 51 và 52.

 

Căn cứ kế hoạch học tập hệ chính quy năm học 2012 - 2013, Nhà trường quy định việc đăng ký học các học phần học kỳ phụ năm học 2012 - 2013 của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

1. Thời gian tổ chức học kỳ phụ: 

Thời gian tổ chức học và thi: từ 13/5/2013 đến 29/6/2013

2. Hình thđăng ký:

- Sinh viên đăng ký học trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường (có quy trình đăng ký kèm theo);

- Đối với các học phần có tách lớp thảo luận, bài tập, thực hành, thí nghiệm,… sinh viên phải đăng ký cả lớp học lý thuyết và thảo luận, bài tập, thực hành, thí nghiệm,… của học phần đó.

3. Đối tượng được đăng ký:

- Sinh viên các lớp K50 Khoa Công trình, Viện Kỹ thuật XD;

- Sinh viên các lớp K51 và K52 trong toàn trường.

4. Điều kiện đăng ký:

- Sinh viên đã học và thi nhưng chưa đạt các học phần (HP); sinh viên đạt điểm D có nhu cầu học cải thiện điểm; sinh viên chưa đăng ký theo chương trình thiết kế; sinh viên chuyển lớp, chuyển địa điểm học; sinh viên chuyển từ trường khác đến.

- Cho phép sinh viên Trung tâm HTQT về ĐT&NC được đăng ký học ghép các HP (cùng tên môn và số tín chỉ)  với các lớp theo TKB của Phòng ĐTĐH.

- Các HP đăng ký của học kỳ phụ là các HP sinh viên đã học tính từ học kỳ I của năm học 2012-2013 trở về trước.

5. Đánh giá kết quả học tập:

Kết quả thi các HP của học kỳ phụ sẽ được đưa vào đánh giá kết quả học tập của học kỳ II năm học 2012-2013.

Không tổ chức thi lại cho học kỳ phụ.

6. Thời hạn đăng ký và điều kiện mở lớp:

Sinh viên đăng ký học từ 08h00 ngày 18/04/2013 đến 08h00 ngày 22/04/2013.

Ngày 23/4/2013 sinh viên xem trên phần mềm quản lý thông báo của phòng ĐTĐH các lớp HP đủ điều kiện mở (số sinh viên đăng ký ≥ 20) và các lớp HP bị huỷ do không đủ điều kiện mở (số sinh viên đăng ký < 20). Với những HP bị hủy, sinh viên sẽ phải đăng ký học vào các kỳ sau.

Sinh viên được đăng ký bổ sung và huỷ HP từ 24/4/2013 đến hết ngày 25/4/2013 tại P107A9 và 109A9 trong giờ hành chính.

Sau ngày 25/4/2013, phòng Đào tạo ĐH chốt danh sách các lớp HP đủ điều kiện mở lớp. Sinh viên đã đăng ký học có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định Nhà trường. Quá thời hạn nộp học phí, tài khoản cá nhân của sinh viên sẽ bị phòng ĐTĐH khoá lại cho đến khi sinh viên nộp tiền đầy đủ.

7. Mc np hc phí:

Mức học phí theo quy định của năm học 2012-2013:

-        Nhóm ngành Kỹ thuật:               133.000đ/ 01 tín chỉ

-        Nhóm ngành Kinh tế:                 118.000đ/ 01 tín chỉ

8. Thời hạn nộp học phí:

Từ ngày 27/4/2013 đến ngày 2/5/2013 sinh viên nộp học phí qua thẻ tiện ích tại ngân hàng Vietinbank.

9. Thi hn in danh sách các lp hc phn và gi các Bmôn:

Phòng ĐTĐH thực hiện từ ngày 06/05/2013 đến ngày 07/05/2013:

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ thực hiện đúng quy định trên ./.  

Ghi chúNhà trường chưa tổ chức đăng ký cho sinh viên học vượt.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu;

- Phòng CTCT&SV, TTUD CNTT;

- Phòng TC-KT;

- Lưu HCTH, ĐTĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Trần Đắc Sử