TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:22./TB-VMT&ATGT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO)

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

 

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Môi trường và An toàn Giao thông (Tiền thân là Viện Khoa học và Môi trường Giao thông được thành lập theo quyết định số 754/QĐ-TCCB ngày 28/6/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vân tải), Chi bộ, Lãnh đạo Viện, Công đoàn, Liên Chi đoàn Viện Môi trường và An toàn giao thông tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm giúp cho cán bộ, sinh viên hiểu hơn về Viện và lựa chọn ra mẫu thiết kế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Môi trường và An toàn giao thông.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, sinh viên và các cá nhân ngoài Viện phát huy sáng kiến, ý tưởng của mình để sáng tác biểu trưng (logo) Viện Môi trường và An toàn Giao thông.

- Kết quả của cuộc thi là cơ sở để Lãnh đạo Viện xem xét, quyết định lựa chọn Logo cho Viện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC LOGO

 Logo phải thể hiện được:

- Thể hiện được chức năng, nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Môi trường và An toàn giao thông.

- Mang tính thẩm mỹ, đơn giản về màu sắc, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng. 

- Không được sử dụng các biểu trưng hoặc các phần thể hiện của biểu trưng khác đã được lưu hành hoặc được công bố bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và ngoài nước.

Người dự thi có thể tham khảo thông tin về Viện Môi trường và An toàn giao thông trên trang web http://www.utc.edu.vn hoặc tại Văn phòng Viện (tầng 3 Nhà T1, Trường Đại học GTVT)

- Bài dự thi:

+ Yêu cầu tác giả ghi rõ thông tin cá nhân, thuyết minh ý tưởng và trình bày thiết kế của mình về mặt mỹ thuật với kích thước chi tiết theo mẫu ở phụ lục đính kèm thông báo này);

+ Các tác giả gửi bài dự thi cho Ban tổ chức qua đường e-mail: logomtatgt@gmail.com  hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ như sau: Viện Môi trường và An toàn Giao thông, Nhà T1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Bên ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi sáng tác biểu trưng Viện Môi trường và An toàn Giao thông. Mỗi tác giả có thể tham gia thiết kế một hay nhiều mẫu khác nhau. Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC sớm (căn cứ vào ngày gửi thư điện tử hoặc dấu trên bưu điện) sẽ là bài dự thi.

III. ĐỐI TƯỢNG

Ban Tổ chức không giới hạn đối tượng.

III. THỜI GIAN

- Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 10/3/2014.

- Chấm thi: từ ngày 11/3/2014 đến ngày 20/3/2014.

- Công bố kếtquả: dự kiến cuối tháng 3/2014.

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- Trưởng ban: Viện trưởng Viện Môi trường và An toàn giao thông.

- Phó Ban: Bí thư Chi bộ, Bí thư Liên Chi đoàn

- Các Uỷ viên: Chủ tịch Công đoàn Viện, đại diện các bộ môn.

V. GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất, trị giá:                                                    2.000.000 đồng.

- 01 giải tập thể (tập thể có nhiều bài dự thi nhất):             500.000 đồng

VI. BẢN QUYỀN VÀ KHIẾU NẠI

- Bản quyền: Sau cuộc thi, các biểu trưng được giải sẽ thuộc quyền sở hữu vô thời hạn của Viện Môi trường và An toàn giao thông.

­- Khiếu nại: Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm có vi phạm tranh chấp về bản quyền đều có thể thông báo cho BTC trong vòng 1 tuần kể từ ngày công bố giải thưởng.

Người dự thi có sản phẩm vi phạm pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ phải bồi hoàn 100% giá trị giải thưởng cho BTC và chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

  • Các tổ chức, các cựu sinh viên;
  • Các lớp sinh viên;
  • Lưu VPV, ĐTN.

 

 

 

                  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

VIỆN TRƯỜNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. NGUYỄN TUẤN ANH