Theo thông báo số 181/ĐHGTVT-KTĐBCLĐT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Trường Đại học Giao thông Vận tải, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Giao thông thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải như sau:

I. Trường Đại học GTVT (cơ sở phía Bắc-Số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

1. Ngành Kỹ thuật Môi trường

- Ký hiệu trường: GHA

- Mã ngành: D520320

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu.

- Môn thi/xét tuyển:

+ Toán, Lý, Hóa: 38 chỉ tiêu.

+ Toán, Lý, Tiếng Anh: 12 chỉ tiêu.

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

- Ký hiệu trường: GHA

- Mã ngành: D510104

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu.

- Môn thi/xét tuyển:

+ Toán, Lý, Hóa: 38 chỉ tiêu.

+ Toán, Lý, Tiếng Anh: 12 chỉ tiêu.

 

II. Trường Đại học GTVT – Cơ sở II (cơ sở phía Nam).

1. Ngành Kỹ thuật Môi trường

- Ký hiệu trường: GSA

- Mã ngành: D520320

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu.

- Môn thi/xét tuyển:

+ Toán, Lý, Hóa: 30 chỉ tiêu.

+ Toán, Lý, Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu.

Ghi chú: Chi tiết xin xem tại http://www.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/thong-tin-tuyen-sinh-2015