DỰ KIẾN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ CHUẨN ĐẦU RA                                  THEO THÔNG TƯ 18/2021/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2021

I. DỰ KIẾN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Học Phần

NCS có bằng thạc sĩ
phù hợp

NCS có bằng Đại học loại giỏi(ngành phù hợp)

Yêu cầu TT17/2021

Ngành đúng

Ngành gần

 

 Học phần bổ sung,   chuyển đổi

 

0

 

4TC

Học theo CTĐT trình độ thạc sĩ (>=28TC để tổng >=120TC)

 

ThS=12TC (ngành đúng) <16TC (ngành gần) (b)

 

ĐH>30TC  (b)

 Học phần trình độ tiến sĩ

3*2TC

3*2TC

3*2 TC

 Chuyên đề tiến sĩ

2*2TC

2*2TC

2*2TC

 Tiểu luận tổng quan

1*2TC

1*2TC

1*2TC

 Nghiên cứu khoa học

(bài báo)

2*5TC

( 2BB nếu mỗi bài 1điểm; 3 BB nếu mỗi bài 0,75 điểm)   (c)

2*5TC

(2BB nếu mỗi bài 1điểm; 3 BB nếu mỗi bài 0,75 điểm) (c)

2*5TC

(2BB nếu mỗi bài 1điểm; 3 BB nếu mỗi bài 0,75 điểm)  (c)

80TC

(80/92=87%>80%)   (b)

 Luận án tiến sĩ

70TC

70TC

70TC

Tổng

92TC>=90TC (a)

96TC

(a)

>=120TC (phụ thuộc CTĐT trình độ thạc sĩ)   (a)

 

 

(Khối lượng kiến thức quy định trong Bảng là khối lượng cần đạt được)

*Ghi chú:

a) Căn cứ khung trình độ quốc gia VN 1982/QĐ-TTg và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT: Bậc 8 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 90TC với người có bằng thạc sĩ, tối thiểu 120TC với người có bằng tốt nghiệp đại học.

b) Yêu cầu đối với CTĐT ( Khoản 5, điều 8, TT17)

- Tối thiểu 80% nghiên cứu khoa học & luận án tiến sĩ

- Tối đa 16 tín chỉ cho các học phần, môn học bắt buộc, tự chọn đầu vào trình độ thạc sĩ

        - Tối thiểu 30 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc, tự chọn đầu vào trình độ đại học.

c) Tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả), có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án.

     II. CHUẨN ĐẦU RA: Người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ phải đạt Bậc 8 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Khung trình độ quốc gia).