Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2022. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơTừ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến 17h00 ngày 16 tháng 8 năm 2021 (thứ Hai) hoặc khi số lượng hồ sơ đăng ký trên hệ thống OMS đạt 70 hồ sơ.

- Đầu mối hồ sơ PKHCN: 

Phạm Thị Ngọc Ánh 0914859294, Đào Thanh Toản 0979379099

- Chi tiết xin xem tại trang web: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-moi-nop-ho-so-dang-ky-de-tai-tiem-nang-nam-2021-theo-thong-tu-so-40-2014-tt-bkhcn-ngay-18-12-2014-cua-bo-khcn/?fbclid=IwAR1QhbV4PW4Kq5LoBKDunaf9fyNHFnjQ-YD_0f60BZPc0zWsomTXoI9uq1g