Thời hạn nộp hồ sơ về P. KHCN: 26/7/2021 để P. KHCN tập hợp hồ sơ làm công văn gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 31/7/2021.