THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
của NCS. Nguyễn Hồng Quân

 

          Căn cứ Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”;

          Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”;

          Căn cứ Thông báo số 846/TB-ĐHGTVT ngày 02/11/2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Về việc hạn chế hoạt động, hoạt động có điều kiện theo cấp độ 2 (vùng vàng);

          Căn cứ Tờ trình về việc hoãn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của bộ môn Đường bộ.

          Nhà trường tạm hoãn họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Quân.

         Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tới các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan và quan tâm được biết.

          Khi có kế hoạch họp Hội đồng trở lại, Nhà trường sẽ có thông báo sau./.