Thực hiện công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/05/2021 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-19 tại các cơ sở GDĐH, Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 của hệ đào tạo Sau đại học năm học 2020-2021 tại cơ sở Hà Nội như sau:

1. Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cho tất cả các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ ngày 17/07/2021.

2.  Các hình thức thi

  • Đối với hình thức thi tự luận trực tuyến bộ môn tổ chức thi theo hướng dẫn,  qui định, lịch thi của Nhà trường, coi thi tại phòng coi thi trực tuyến (tại trường) theo lịch;
  • Đối với hình thức thi Báo cáo 1, bộ môn chủ động giao nhiệm vụ cho học viên từ ngày 10/07/2020. Thời gian, cách thức thu báo cáo do bộ môn quyết định, nhưng phải trước ngày 14/08/2021;
  • Đối với hình thức thi Báo cáo 2, bộ môn giao nhiệm vụ cho học viên từ ngày 10/07/2021, thu báo cáo trước lịch thi của học phần và hỏi vấn đáp tại lớp học trực tuyến của học phần trên MS Teams theo đúng lịch thi đã xếp.
  1. Đối với học phần Luận văn tốt nghiệp: thời gian và hình thức bảo vệ sẽ thông báo sau. 
  2. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến triển khai như qui định trong thông báo số 500/TB-ĐH GTVT về việc triển khai thi kết thúc học phần học kỳ 2  năm học 2020-2021 cho hệ đào tạo đại học theo hình thức trực tuyến.
  3. Các bộ phận hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai:
  • Hỗ trợ về kỹ thuật : 094 5921868 
  • Hỗ trợ thông tin học viên, lịch thi: 098 2971482