THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2022

 

          Căn cứ Công văn số 3850/BGDĐT-TCCB, ngày 7/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2021 cho Trường Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2020-2023; Nghị quyết số 38/NQ-HĐT ngày 29/12/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHGTVT về chủ trương tuyển dụng viên chức và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;

     Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

a. Tại Hà Nội

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Vị trí cần tuyển 

Tiêu chuẩn về chuyên môn

1

Bộ môn Anh văn

02

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành Ngôn ngữ tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh; có kinh nghiệm công tác trên 05 năm.

2

Bộ môn Toán Giải tích

03

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc ngành Toán học; có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

3

 Bộ môn Quản lý dự án

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, loại khá trở lên; có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

4

Bộ môn Kết cấu xây dựng

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, được đào tạo chuyên sâu về Kết cấu xây dựng; có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài.

5

Bộ môn Công nghệ phần mềm

01

Trợ giảng

Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, loại xuất sắc; có kinh nghiệm công tác trên 02 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

6

Bộ môn Đại số và xác suất thống kê

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Toán học loại khá trở lên; có kinh nghiệm công tác trên 02 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

7

Bộ môn Cầu hầm

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, được đào tạo chuyên sâu về vật liệu và kết cấu trong xây dựng giao thông; có kinh nghiệm công tác trên 02 năm; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài.

8

Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và quản lý giao thông; yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông loại giỏi trở lên; có kinh nghiệm công tác trên 02 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Tổng số:

11

 

 

b. Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Vị trí cần tuyển 

Tiêu chuẩn về chuyên môn

1

Bộ môn Công nghệ thông tin: chuyên môn Mạng và hệ thống thông tin

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành, chuyên ngành Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Toán tin ứng dụng; có kinh nghiệm công tác trên 04 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

2

Bộ môn Công nghệ thông tin: chuyên môn Khoa học máy tính

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành, chuyên ngành Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Tin học, Công nghệ thông tin; có kinh nghiệm công tác trên 04 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

3

Bộ môn Điện-Điện tử: chuyên môn Kỹ thuật điện

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành Kỹ thuật điện, Tự động hóa; có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

4

Bộ môn Toán: chuyên môn Toán giải tích

01

Giảng viên

Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên các ngành Toán học, Sư phạm Toán; có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.  

Tổng số:

04

 

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng kí dự tuyển

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng chuyên môn đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh dự tuyển;

- Có ngoại hình phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; không nói ngọng, nói lắp, chữ viết rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động xác định theo quy định của pháp luật.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

c. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Các minh chứng ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4. Nội dung thi tuyển

Việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm 2 vòng như sau:

          Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

 1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
 2. Nội dung thi gồm 3 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Phương hướng, mục tiêu đào tạo của Trường đại học Giao thông vận tải; Luật Giáo dục đại học; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Các quy chế, quy định về công tác quản lý đào tạo; Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trong Trường. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Thi ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.

c. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

d. Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Hình thức thi: Thi thực hành.
 2. Nội dung thi: Mỗi thí sinh soạn giáo án nội dung 05 tiết giảng thuộc học phần của chuyên ngành dự tuyển, phân chia tiết giảng theo quy định, bốc thăm giảng 01 tiết và trả lời các câu hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm. Thời gian thi 60 phút.
 3.  Thang điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: 100 điểm.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

 1. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

-  Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển.

b. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Thủ tục đăng ký dự tuyển

 1.  Hình thức đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) tại bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, đồng thời gửi kèm các giấy tờ sau:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, có công chứng theo quy định và kiểm định của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của người nhận; 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau của ảnh.

 1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 8h00 ngày 25/4/2022 đến 17h00 ngày 24/5/2022 các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 2.  Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Tại Hà Nội: Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ (P.404-Nhà A1), Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Điện thoại: 02438347675.

+ Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính, Phòng 2- D3, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp.HCM, số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38966798.

 1. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (nộp Phí dự tuyển sau khi có thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1).
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

a. Thời gian tuyển dụng: Trong khoảng từ tháng 01/6/2022 đến 19/8/2022.

b. Địa điểm:

 - Tại Hà Nội: Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

            - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp.HCM, số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

          Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian thi tuyển cụ thể sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ truy cập: http://www.utc.edu.vn, https://utc2.edu.vn và niêm yết tại Trường.

          Mọi chi tiết xin liên hệ:

          - Tại Hà Nội, Phòng Tổ chức cán bộ, P401-A1, Trường Đại học Giao thông vận tải. Điện thoại: 02438347675;

          - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng 2-D3, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. HCM, số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38966798.

   

 Nơi nhận:

  - BGH;

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- TT. ƯDCNTT để đăng trên website của Trường;

- Lưu HCTH, TCCB.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương