THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ

 thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Để cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và triển khai kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, Nhà trường đề nghị các Giáo sư, Phó giáo sư là giảng viên cơ hữu đang làm việc tại Trường cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 5 năm (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2022).

Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học của các Giáo sư, Phó giáo sư gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 10/5/2022 theo địa chỉ: tccb@utc.edu.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Bích Thúy, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, phòng 401- Nhà A1, điện thoại: 0908240376.

Nhà trường gửi kèm thông báo này mẫu thống kê kết quả nghiên cứu khoa học.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các GS, PGS là giảng viên cơ hữu (để t/h);

- Ban Giám hiệu;

- L­ưu: HCTH, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long