Thông báo về việc kêu gọi đề xuất ĐT/DA thuộc CT KH&CN TĐ cấp QG giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ NC, PT và ứng dụng CN của Công nghệ 4.0” thực hiện năm 2022-2023 đợt 2

Chi tiết xem file đính kèm