THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng lương

về việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/11/2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động,

Ngày 24/12/2021, Hội đồng lương của Trường theo Quyết định số 1325/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/7/2021 đã họp, tham dự cuộc hợp có 9/9 thành viên. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của phòng Tổ chức cán bộ; ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

1. Thống nhất kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 cho 120 người (tại Hà Nội có 89 người; Phân hiệu có 31 người).

Thống nhất kết quả và đề nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 11 giảng viên cao cấp.

2. Thống nhất kết quả xét tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 401 giảng viên (tại Hà Nội có 312 người và Phân hiệu có 89 người).

3. Điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021:

a) Điều kiện:

-   Đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên.

-  Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

         - Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

-  Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với những trường hợp: năm 2019 đã được chuyển xếp nâng ngạch Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính với hệ số lớn hơn một bậc so với hệ số trước khi chuyển; bổ nhiệm vào ngạch giảng viên chưa đủ 5 năm.

b) Tiêu chuẩn về thành tích:

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên (thành tích tính từ 2016 đến 2021, không tính thành tích của năm 2016 đối với các trường hợp đã được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016); thành tích 4 năm gần nhất (từ 2018 đến 2021) đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

         Các thành tích được xét theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống, cụ thể như sau:

  • Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.
  • Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huy chương các loại.
  • Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng.
  • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.
  • Bằng khen cấp Bộ, tỉnh và tương đương; bằng khen đoàn thể cấp Trung ương.
  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
  • Được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
  • Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng hạn.

-  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Giấy khen Hiệu trưởng. 

        Trong trường hợp có thành tích bằng nhau, ưu tiên lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và những người chưa được nâng lương sớm năm 2016.

c) Thống nhất kết quả 99 viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Danh sách viên chức, người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 được công khai trên website của Trường và trên hệ thống đại học thông minh Usmart.

Trường hợp có ý kiến, đề nghị phản hồi về Thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 024.38347675) trước ngày 30/12/2021.  

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- Lưu HCTH, TCCB.

 

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG – CT. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Việt

 

Danh sách viên chức vào người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 xem trong File đính kèm