THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Ngọc

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                               1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh - Trường Đại học GTVT

                               2. PGS.TS. Nguyễn Bính - Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

         1. Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học hệ khung sàn của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô trong quá trình đóng cọc (mô hình phẳng, 4 bậc tự do, 3 khối lượng) và quá trình nhổ cọc (mô hình phẳng, 3 bậc tự do, 2 khối lượng). Thiết lập các hệ phương trình vi phân chuyển động có xét đến độ cứng của các cơ cấu và dao động do động cơ diezel gây ra khi làm việc. Giải hệ phương trình vi phân chuyển động và xác định các quy luật thay đổi của các thông số động lực học trong các quá trình đóng cọc và nhổ cọc.

        2. Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học hệ thống truyền động thủy lực của xi lanh nâng hạ cần treo búa khi đóng cọc và nhổ cọc. Thiết lập các hệ phương trình vi phân mô phỏng quá trình làm việc của xi lanh thủy lực. Giải hệ phương trình để xác định các thông số động lực học của xi lanh thủy lực và giá trị các hệ số động kđ­ tương ứng với quá trình đóng cọc và nhổ cọc.

        3. Luận án đã tiến hành đo đạc thực nghiệm máy ngoài hiện trường và xác định được các bộ thông số động lực học của máy. So sánh kết quả tính toán lý thuyết với kết quả đo đạc thực nghiệm để khẳng định tính đúng đắn và độ tin cậy của mô hình động lực học.

        4. Luận án đã xây dựng được các gói chương trình mô phỏng các trường hợp làm việc để phục vụ cho việc khảo sát ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật đến các thông số động lực học của máy. Đề xuất bộ thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hệ lan đường ô tô theo quan điểm động lực học.

        5. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng và phát triển cho các máy đóng cọc hộ lan kiểu khác hiện đang được sử dụng ở Việt Nam.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on scientific basis to determine reasonable technical parameters of highway guardrail hydraulic pile drivers made in Vietnam

Major: Dynamic Mechanical Engineering

Code No: 9520116

Name of PhD. Student: Nguyen Anh Ngoc

Name of Supervisors:

1. Assoc. prof. Dr. Nguyen Van Vinh - University of Transport and Communications

 2. Assoc. prof. Dr. Nguyen Binh - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

         1. The thesis has built a dynamic model of the floor frame system of the highway guardrail hydraulic pile driver in the pile driving process (flat model, 4 degrees of freedom, 3 masses) and the pile pulling process (flat model, 3 degrees of freedom, 2 masses). Setting up systems of differential equations of motion taking into account the stiffness of the structures and the oscillations caused by the diesel engine when working. Solving the system of differential equations of motion and determine the change rules of dynamic parameters in the processes of pile driving and pulling.

        2. The thesis has built a dynamic model of the hydraulic transmission system of the cylinder lifting and lowering the hammer when driving and pulling piles. Setting up systems of differential equations to simulate the working process of hydraulic cylinders. Solving the system of equations to determine the dynamic parameters of the hydraulic cylinder and the values ​​of kd dynamic coefficients corresponding to the pile driving and pulling process.

        3. The thesis has carried out the experimental measurement of machine in the field and determined the dynamic parameters of the machine. Comparing the theoretical calculation results with the experimental measurement results to confirm the correctness and reliability of the dynamic model.

        4. The thesis has built program packages to simulate working cases to serve the survey of the influence of technical parameters on the dynamic parameters of the machine. Proposing a reasonable set of technical parameters of the highway guardrail hydraulic pile driver from the point of view of dynamics.

        5. The research results of the thesis may be applied and developed to other types of highway guardrail hydraulic pile drivers currently being used in Vietnam.