THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:     Nghiên cứu sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia tăng cường đặc tính cơ học của bê tông asphalt 

                      khu vực Hà Nội.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9 58 02 05

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Quân

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Nguyễn Quang Phúc            Trường Đại học Giao thông Vận tải

          PGS.TS Đồng Kim Hạnh                    Trường Đại học Thủy lợi

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

 1. Đã chứng minh có thể sử dụng phế thải nhựa gốc PE theo công nghệ trộn khô làm phụ gia cho BTN xây dựng đường ô tô để giảm ô nhiễm môi trường.
 2. Sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia cho bê tông asphalt tăng cường được các đặc tính cơ lý như độ ổn định Marshall, cường độ chịu kéo gián tiếp, mô đun đàn hồi tĩnh, mô đun đàn hồi động, mô đun phức động, khả năng chống lại biến dạng không hồi phục, khả năng chống nứt của bê tông asphalt. Phụ gia mảnh có tác dụng tốt hơn phụ gia hạt ở các điều kiện thí nghiệm.
 3. Sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia theo phương pháp trộn khô không làm thay đổi nhiều công nghệ thi công lớp BTN. Đã xác định được khoảng tỷ lệ phụ gia phù hợp từ 6% đến 8%, tỷ lệ phụ gia phế thải nhựa thích hợp nhất là 8% theo khối lượng nhựa để cải thiện chỉ tiêu cơ học của BTN khu vực Hà Nội.  
 4. Đã xây dựng mô hình và phân tích cơ học thực nghiệm kết cấu mặt đường có lớp BTN sử dụng phụ gia phế thải nhựa. Kết luận chung BTN sử dụng phụ gia 8% nylon phế thải cho khả năng chịu lực, chất lượng khai thác của kết cấu đều tốt hơn BTN không sử dụng phụ gia.
 5. Đã kiến nghị kết cấu mặt đường sử dụng bê tông asphalt phụ gia phế thải nhựa. Đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật và công nghệ thi công và nghiệm thu bê tông asphalt sử dụng phụ gia phế thải theo phương pháp trộn khô ở khu vực Hà Nội.
 6. Kiến nghị công nghệ sản xuất phụ gia phế thải nhựa khu vực Hà Nội.

 

BRIEF INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE STUDY

Title:              Research on using plastic waste as an additive to enhance the mechanical properties of asphalt

                     concrete in Hanoi area

Field                   : Transport Construction Engineering

Code                   : 9 58 02 05

Major                  : Highway and Urban Road Construction Engineering

PhD student      : Nguyen Hong Quan

Supervisors:

Assoc. Prof. Dr.  Nguyen Quang Phuc     University of Transport and Communications

Assoc. Prof. Dr.  Dong Kim Hanh              Thuy Loi University

Training institution: University of Transport and Communications

Briefing on new contributions of the study

 1. It has been proven that it is possible to use PE-based plastic waste by dry mixing technology as an additive for asphalt concrete for road construction to reduce environmental pollution;
 2. Using plastic waste as an additive for asphalt concrete enhances the mechanical properties, such as Marshall stability, indirect tensile strength, static elastic modulus, resilient modulus, complex dynamic modulus, resistance to permanent deformation, crack resistance of asphalt concrete. The flake additive yields a better effect than the particle additive under experimental conditions;
 3. Using plastic waste as an additive by dry mixing method does not change much the construction technology of asphalt concrete layer. The appropriate additive rate has been determined from 6% to 8%, the most suitable rate of plastic waste additive is 8% by weight of bitumen to improve the mechanical properties of asphalt concrete in Hanoi area;
 4. Having modeled and mechanically experimentally analyzed the pavement structure with asphalt concrete layer using plastic waste as additive. It is generally concluded that asphalt concrete using 8% nylon waste as additive yields better bearing capacity and exploitation quality of the structure than asphalt concrete without additives;
 5. The pavement structure using asphalt concrete with plastic waste as additive has been recommended. Technical criteria and technology for construction and acceptance of asphalt concrete using waste additive by dry mixing method in Hanoi area has also put forward; and
 6. Technology for production of plastic waste additives in Hanoi area has been proposed.