THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài: Nghiên cứu tính năng bê tông cát sử dụng tro bay, xỉ lò cao cho kết cấu công trình trong môi trường biển miền trung

Ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt                          Mã số: 95.80.206

Nghiên cứu sinh  : Nguyễn Tấn Khoa

Người hướng dẫn:          1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang - Trường Đại học GTVT

                                           2. PGS.TS Nguyễn Viết Thanh    - Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo:   Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Xác định được hệ số hiệu quả của tro bay, hệ số hiệu quả của xỉ lò cao và hệ số hiệu quả của hỗn hợp tro bay, xỉ lò cao phục vụ cho việc dự đoán cường độ chịu nén của bê tông cát.
  2. Xây dựng được quy trình thiết kế thành phần bê tông cát sử dụng tro bay và xỉ lò cao có xét đến độ bền thấm ion clo. Từ quy trình này, luận án đề xuất được các cấp phối bê tông cát sử dụng hỗn hợp tro bay và xỉ lò cao cấp B45 có độ thấm ion clo <1000 Culong ở 28 ngày (Bảng 3.26) và thí nghiệm được các tính chất quan trọng của các loại bê tông này với các chỉ tiêu cho bê tông trong công trình biển gồm: cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ, độ thấm ion clo, độ giãn nỡ sunfat, độ mài mòn trong nước.
  3. Với các vật liệu bê tông cát sử dụng tro bay, xỉ lò cao đã nghiên cứu, Luận án đề xuất được chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho các kết cấu bê tông thép trong môi trường biển để đảm bảo tuổi thọ thiết kế đạt 50 năm và 100 năm.

 

INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on performance of sand concrete use fly ash, ground granulated blast furnace slag for construction structure in the marine environment in the central region

Major                          : Special Construction Engineering 

Code No                      : 9580206

Name of PhD. Student: KHOA Nguyen Tan

Name of Supervisors:       

  1. Assoc. Prof. Dr SANG Nguyen Thanh - University of Transport and Communications;
  2. Assoc. Prof. Dr THANH Nguyen Viet - University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1) Determine the efficiency coefficient of fly ash, efficiency coefficient of ground granulated blast furnace slag and efficiency coefficient of mixture of fly ash and ground granulated blast furnace slag for predicting compressive strength of sand concrete.

2) Developed a sand concrete mix design procedure using fly ash and blast furnace slag with consideration of the chloride ion penetration. From this process, the thesis proposes B45 grade sand concrete mixes has chloride ion penetration <1000 Culong at 28 days, which using a combination of fly ash and ground granulated blast furnace slag (Table 3.26). Test the important properties of these sand-concrete mixs with the criteria for concrete in marine works including: compressive strength, splitting tensile strength, chloride ion penetration, sulfate expansion, abrasiveness wear in water.

3) From the studied sand-concrete mixs using fly ash and ground granulated blast furnace slag, the thesis proposes the thickness of the protective concrete layer for reinforced concrete structures in the marine environment to ensure 50 years , 100 years of the life designs.