THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THÙY CHI

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của bộ công tác máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt nam chế tạo.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Khóa đào tạo: 2017-2021

Họ và tên NCS: Nguyễn Thùy Chi

Người hướng dẫn

                         PGS.TS.NGND. Nguyễn Đăng Điệm – Trường Đại học GTVT

                         TS. Nguyễn Đình Tứ – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Xây dựng và giải mô hình động lực học của động cơ thủy lực dẫn động mâm khoan và xi lanh thủy lực ép mâm khoan trên máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay khi thi công tại vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam.

- Xác định các đặc trưng dao động, áp suất động trong các động cơ thủy lực dẫn động mâm khoan và các xi lanh thủy lực ép mâm khoan, hệ số động ứng với các trường hợp làm việc bất lợi của máy.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng động lực học hệ thống truyền động thủy lực của máy và từ đó khuyến cáo các thông số kỹ thuật hợp lý (thông số kết cấu và thông số làm việc) của máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay theo quan điểm động lực học.

- Thiết lập và giải bài toán tối ưu các thông số kết cấu và thông số làm việc của gầu khoan theo chi phí năng lượng riêng nhỏ nhất. Từ đó xác định được bộ thông số kết cấu và thông số làm việc hợp lý của gầu phục vụ cho việc tính toán thiết kế gầu khoan của máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay cũng như việc lựa chọn và vận hành máy trong thực tế.

 - Tạo ra được phương pháp nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số kỹ thuật của máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay với các trường hợp làm việc điển hình.

 

INFORMATION ABOUT PHD THESIS OF PhD CANDIDATE 

NGUYEN THUY CHI

Name of PhD thesis topic: Research on scientific basis to determine reasonable technical parameters of bucket drilling machines made in Vietnam

Major in: Dynamic Mechanical Engineering

Code: 9520116

Years of course: 2017-2021

Full name of research student: Nguyen Thuy Chi

Supervisors:

  Assoc. prof. Dr. Nguyen Dang Diem – University of Transport and Communications

    Dr. Nguyen Dinh Tu – University of Transport and Communications

Training facility: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

- Building and solving the dynamic model of the hydraulic motor driving the drill plate and the hydraulic cylinder pressing the drill plate on the bucket drilling machines during construction in the Northern Delta of Vietnam.

- Determining the characteristics of oscillation, dynamic pressure in the hydraulic motors driving the drill plate and the hydraulic cylinders pressing the drill plate, the dynamic coefficient corresponding to the unfavorable working cases of the machine.

- Surveying the factors affecting the dynamic characteristics of the hydraulic transmission system of the machine and then recommending reasonable technical parameters (structural and working parameters) of the bucket drilling machines from the point of view of dynamics.

- Setting up and solving the optimization problem of structural parameters and working parameters of the bucket according to the minimum specific energy cost. From there, determining the reasonable set of structural and working parameters of the bucket for the calculation of the bucket design of the bucket drilling machines as well as the selection and operation of the machine in practice.

- Creating an experimental research method to determine the technical parameters of bucket drilling machine with typical working cases.