TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 23/7 đến 27/7/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/7

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

24/07

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Hữu Chí, chuyên ngành MXD-XD. Tp: Hội đồng chấm luận án, P. ĐTSĐH, P.TCCB, P. KHCN, Khoa CK, BM MXD-XD. Mời các Đ/c quan tâm dự. Tại P.401- A1

 

P. ĐTSĐH

Chiều: */14h30’:  Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301- A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301- A1

 

Hiệu trưởng

 

Bí thư ĐU

 

Thứ  Tư

25/07

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua Trường. TP: Toàn thể thành viên HĐ (Theo QĐ). Tại P.401- A1 (P.CTCT &SV chuẩn bị báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */15h00’: Lãnh đạo Trường thăm gia đình Liệt sỹ do Trường phụng dưỡng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sỹ. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, P.HCTH, P.CTCT &SV, Hội CCB, Trạm Y tế. Tập trung tại P.106- A1 (P. HCTH chuẩn bị quà, bố trí xe; Trạm y tế cử CB khám và tặng thuốc)

 

PHT Việt

 

 

Thứ Năm

26/07

 

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học GTVT. Tp: Toàn thể thành viên HĐ (Theo QĐ). Tại P.401- A1

 

*/9h30’: Gặp mặt CB-GV-CNV là Thương binh, thân nhân Liệt sỹ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ. Tp: ĐU- BGH, CĐ, Đoàn TN, Hội CCB, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT &SV, các CB-GV-CNV là Thương binh, thân nhân LS; Lãnh đạo các đơn vị có CB là Thương binh, Thân nhân LS. Tại P.301- A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301- A1

 

Bí thư ĐU

 

Thứ Sáu

27/07

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua Trường. TP: Toàn thể thành viên HĐ (Theo QĐ). Tại P.401- A1 (P.CTCT &SV chuẩn bị báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: BCH Đoàn TN trường. Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Phòng CTCT và SV báo cáo kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học. Tp: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV. Tại P.301- A1. (P.CTCT &SV chuẩn bị báo cáo)

 

Bí thư Đoàn TN

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

28/07

 

Sáng:

 

 

Chiều: