Văn bản Đảng ủy của trường

Mới nhất

Quy định về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Quy định số 217-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Quy định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Quy định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban chấp hành Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ

Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn