Văn bản Đảng ủy của trường

Mới nhất

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Kết luận của Bộ Chính trị về tuổi nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Kết luận số 08-Kl/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Kết luận số 09-KL/TW ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn