Tin tức

Mới nhất

LỄ KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIỮA 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; là nền tảng, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này đã được tái khẳng định, nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào KHCN và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cùng với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ luôn được xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mỗi trường đại học.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn