Đặng Xuân Cung
Họ tên: Đặng Xuân Cung
Năm sinh: 1972
Học hàm:
Học vị: Kỹ sư

Chi tiết

Nguyễn Văn Dụng
Họ tên: Nguyễn Văn Dụng
Năm sinh: 1969
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết

Luyện Xuân Hoàng
Họ tên: Luyện Xuân Hoàng
Năm sinh: 1971
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết

Trịnh Thị Tám
Họ tên: Trịnh Thị Tám
Năm sinh: 1973
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết

Hoàng Mạnh Cường
Họ tên: Hoàng Mạnh Cường
Năm sinh: 1977
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết

Nguyễn Đức Tiến
Họ tên: Nguyễn Đức Tiến
Năm sinh: 1980
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết